artists


2019 artists

 • Yoshikazu Karikomi 1959~
 • Shotaro Kimijima 1985~

 • 2018 artists

 • Hiroko Ninomiya 1959~

 • 2017 artists

 • Kazunori Kitazawa 1949~
 • Takeshi Hirose 1961~
 • Kyoko Maruta 1955~
 • Naoki Matsumoto 1982~
 • Masayuki Tokunaga 1960~
 • L1010478

  2016 artists

 • Tetsuya Machida 1958~
 • Shoji Yoshida 1968~
 • Kouitirou Nakamaki 1968~
 • Kazuya Osame 1971~
 • Youichi Kayama 1979~
 • L1002378

  2015 artists

 • Yoshiaki Hikita 1994~
 • Tomoro Kawai 1976~
 • Biwa Takahashi 1972~
 • Masami Yoshimura 1973~
 • Kazuya Osame 1971~
 • Ai Yuki 1974~
 • Genta Maruyama 1982~
 • Naoki Ushiyama 1976~
 • Tetsuya Machida 1958~
 • Arlan Huang 1948~
 • Hitoshi Kimura 1948~